Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete

Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete

2. rész. Ukrajna megérkezett / Дунабогдань 2020.

A több éve elhanyagolt dunabogdányi Fácános út és annak folytatása, már köztudott. Nem meglepetés az sem, hogy nem épülnek árkok, vízelvezetők, járdák, útszegélyek, s ez az egész falura vonatkozik. Ez itt Dunabogdány!

 

1.RÉSZ

itt találjátok: https://www.facebook.com/dunabogdanyihegylakokegyesulete/photos/a.300159720937366/679009939719007/

 

2. RÉSZ

Hallhattuk párszor a polgármester úr szájából is az üdülő-övezet kifejezést erre a területre (helyieknek “Fácános”) és most a képviselők is egyhangúlag szavazták le az út állagmegóvását a 2020.09.17-i ülésükön nagy egyetértésben.

A történet rég kezdődött, a Fácános régen még külterület volt, az aszfaltos utat a telektulajdonosok építették. Majd bevonatta a területet Schuszter József akkori polgármester, így LKE, azaz Kertvárosi Lakóövezet lett minden terület, azaz ugyanolyan besorolás, mint a falu belterületének 90%-a. Ezzel több, mint 300 ingatlan került Dunabogdány belterületéhez, melyeknek így adózniuk is kell. Az adózása az üdülőknek módosult, s ezen ingatlantulajdonosok dupla díjfizetést élveznek Bogdányban. Azóta persze sok év telt el, számos normál lakóingatlan épült, melyek megkapták a lakhatást is. Az út és a terület karbantartása azonban nem az Önkormányzat kegyeltje. Ami a hegyen a faluhoz köthető jó dolog az a hókotrás, mely tényleg sok problémától óvja meg az itt lakókat.

A 10-30 cm mély kráterek, a 210 cm széles egynyomsávos út, mely szegély nélküli, olykor 20% feletti meredekséggel, a súlykorlátozás elvetése mind nehezítő tényező. A sokáig elmaradt kátyúzás sok problémát okoz a normál úthasználatban. A tarthatatlanná vált kátyúkat a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete az itt lakók támogatásával oldotta meg az elmúlt 5 évben, így eddig 5.000.000.Ft-ot költöttek kátyúzásra, s saját kezűleg az egész hegyen az árkokat (ahol van) tisztítják és karbantartják. Talán épp 2020 volt az az év, amikor a „Faluüzemeltetés” először jött fel levágni a füvet, s idén 2-3db fél négyzetméteres kátyút is bepacsmagoltak.

A videón látszik, hogy a megsüllyedt út miatt a helyiek a szélekre teszik ki kerekeiket. Mivel nincs szegély, így az útnak nincs tartása, vízelvezetésről természetesen itt sem beszélhetünk. A megsűllyedt domború útfelület problémája a hókotrás, emiatt a tolólap nem ér le mindkét keréknyomba, s saját tolólapos kvaddal oldja meg a hegyen a használhatóbb közlekedést a közösség. Erről az útról 25 ingatlan közelíthető meg. Kerülő út nincs. Állandó lakók száma 8.

 

De mi is történik itt?

A több éve regnáló polgármester ígér, majd épp, még pénz is lenne a megóvásra, de a képviselő-testület egyhangúlag leszavazza a gyors beavatkozást.

Tervezni szeretnének többen 6 képviselői év után először. Tervezni egy olyan faluban, ahol a vízelvezetést nemhogy figyelmen kívül hagyták, hanem engedték betemetni az ingatlantulajdonosok által, ahol az újonnan átadott Ady Endre utcára vezeti ki több ott lakó az esővizet a háztetőről, ahol a tervnélküliség mindenhol jelen van. Ahol egy autóajándékozásra nem kell terv, de egy kátyúzásra mindenképp.

De majd jön egy tervezőcsapat, akik felmérik a hiányokat pár millióért, s bevörösözik azt a 36 km-t, ahol nincs árok, besárgázzák azt a 4000 m2-t, ahol kátyúzni kell, bezöldezik azt a 6000 nm-t, ahol aszfaltozásra van szükség, belilázzák, ahol nincs járda, majd a tervet átadják és lehet kezdeni a 1,7 milliárdos beruházást apránként, hiszen erre épp 7.000.000 Ft áll rendelkezésre.

Közben persze telnek a hónapok, még terv sincs, még a tervezés terve sincs meg, de jön a tél, s meglátjuk tavasszal mennyivel több pénzből lehet megóvni az utakat.

Az Önkormányzati ülést itt megnézhetjük:

Érdemes megnézni az elfogulatlanságot is.

 

S, hogy miért vagyunk szomorúak?
Nem, nem amiatt, mert tervezni akarnak!
A probléma a tenni akarás hiányában van. Ha megnézzük a ülést, látható, hogy szavazás nem történt! Tehát a látszatra sem ad a képviselői ülés, érdemi döntések nem születnek, s ahogy szokták mondani:

Mi itt a hivatalban nem dolgozunk, hanem ügyeket intézünk.

Aki a versenyszférában dolgozik, talán ők látják ezt nagyon tisztán, hiszen csak az nevezhető jó projectnek, ami meg is valósul eredményesen. A produktum nélküli munka, nem más mint veszteség.
Természetesen az ittlakók, mivel nem számíthatnak egyáltalán a Képviselők támogatására, ezen krátereket cementtel és sóderrel befoltozták Önköltségen, s talán, ha jó lesz a tél, úgy tavaszig kihúzza.
Várjuk a sárgázást és a zöldezést. Várjuk az árkok és szegélyek terveit szerte a faluban. Várjuk a vízelvezetések megoldását, a kátyúzást, ahol erre szükség van.
A látható Önkormányzati gyűlés óta 6 hét telt el, s semmi nem történt, ezen ne lepődjön meg senki, így megy ez bogdányban!

 

DHE

 

lábjegyzet:

Az Önkormányzat ALAP feladatai közé tartozik a tulajdonában lévő utak karbantartása.

Ehhez egy kis segítséget nyújtunk, hogy meg tudjon felelni a jogszabályoknak mihamarabb az Önkormányzat:

I.
A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait a 2011. évi CLXXXIX. törvényben találjuk. 
Az egyesület területi illetékességét tekintve és a teljesség igénye nélkül:

13. § (1) *  A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

II.
5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól:
A) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) értelmében 
– a helyi közút tulajdonosa a községi, fővárosi, kerületi (a továbbiakban: települési) önkormányzat,
a helyi közút kezelője a települési önkormányzat;
C) A helyi közutak kezelése az alábbi feladatokat foglalja magába:
a) igazgatási jellegű feladatok,
b) üzemeltetés,
c) fenntartás,
d) ellenőrzés és vizsgálat.
D) A Szabályzat alkalmazásában
a) helyi közút: a települési önkormányzat tulajdonában levő közút;
b) üzemeltetés: a közúti forgalom biztonságos és kultúrált lebonyolítását, a közutak biztonságos használatát elősegítő rendszeres, illetve eseti közútkezelői beavatkozások összessége;
c) fenntartás: a forgalmi igénybevételből és az időjárási, valamint egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlás ellensúlyozásához szükséges tevékenységek ellátása, amely alkalmas a meglevő közutak állagának megóvására;
d) ellenőrzés és vizsgálat: a közutak szakszerű felügyelete a közútkezelési szolgáltatási osztálynak megfelelően meghatározott gyakorisággal;
3.1. Általános rendelkezések
A Kkt. értelmében a közút kezelője köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete pedig esztétikus és kulturált legyen.Ennek érdekében:
– a helyi közutakat a közút kezelőjének közlekedésre alkalmas állapotban kell tartania;
– a közút kezelője a helyi közútnak a forgalombiztonságra veszélyes megrongálódását köteles haladéktalanul kijavítani, vagy a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani;
– a közút kezelőjének a helyi közutakat tisztán kell tartania. (A közút tisztántartása magában foglalja a közút tisztítását – ideértve a hulladék eltávolítását is -, a közútról a hó eltakarítását, továbbá az út síkossága elleni védekezést.
3.3. A téli útüzemeltetés
A téli időjárásnak a – forgalombiztonságot veszélyeztető – hatásait mérsékelni kell.
A közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon (ideértve a kerékpárutakat, valamint a gyalog- és kerékpárutakat is), továbbá az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon a települési önkormányzat feladata.
3.5. A közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása, cseréje, pótlása, a rendszer felülvizsgálata
A közút forgalmi rendjének kialakítását a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább 5 évenként a vonatkozó jogszabály *  (20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. 2. § *  (1) Az utak forgalmának szabályozása – a 3. §-ban foglalt kivételekkel -, valamint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása a (2)-(10) bekezdésben meghatározott kiegészítésekkel és kivételekkel az út kezelőjének *  a feladata.) szerint felül kell vizsgálni. 
3.8. A közút melletti növényzet gondozása, alakítása
a) Az útpadkán, az árokban, továbbá a közút határán belüli területen (ideértve a földút területét is) a forgalom biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani.
3.9. Vízelvezetés az utakról és az utak mellett
A vízelvezető rendszer folyamatos működését a közút kezelőjének a következő módon kell biztosítania:
a) A forgalmat veszélyeztető vizeket a lehetséges legrövidebb időn belül el kell vezetni.
b) Csatornázatlan területen az úttest megfelelő víztelenítése érdekében az útpadkát, az útárkot és átereszeit tisztán kell tartani.
3.12. Ügyeleti és készenléti szolgálat
A közutak üzemeltetésével kapcsolatban általános ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot kell szervezni és működtetni. A közútkezelő rendkívüli időjárási körülmények esetén, illetve télen rendkívüli szolgálatot rendelhet el.
4.3. A helyi közutak ellenőrzési rendje
Az útellenőrzést meghatározott útvonalon, tervszerűen kell végezni. Az útellenőrzés rendjét az útellenőrzés gyakorisága és az útellenőr intézkedési kötelességei határozzák meg.
5.2. A földutak fenntartása
A földutak járhatóságáról a forgalmi viszonyoknak, a talaj adottságának és az időjárásnak megfelelően kell gondoskodni. A földutak fenntartását, a csapadékos időjárás elmúltával tavasszal, a talaj részleges kiszáradása után célszerű elvégezni. A földutak járófelületét, a profil kialakítását évente kétszer rendezni kell. A földutak fő hibái a gödrösödés, az elsárosodás, amelyet a nem megfelelő talajszerkezet javításával az útfelület egyenletessé tételével, megfelelő oldaleséssel és a csapadékvíz elvezetésének megoldásával lehet megszüntetni.
A teljesség igénye nélkül a fentiekből lehet szemezgetni……..

 

Tetszett a cikk?

Megosztás itt: facebook
Oszd meg a Facebook-on
DHE

DHE